Cách thêm một nút liên hệ thú vị trong Trang web Blogger

Việc tạo các nút Facebook Messenger, Zalo chat, Skype chat và Email chỉ với một nút này là rất phức tạp, đặc biệt là nó sẽ làm rối giao diện blog của chúng ta, tại sao bạn không gộp chung thành một nút, hay nói đơn giản là cho vào một nút và kéo nó ra để chọn nó. Và sử dụng nút để hiển thị menu trong một cú nhấp chuột, điều này rất thoải mái phải không?

Tại sao cần một nút liên hệ trên blog của bạn?

Một câu hỏi rất hay phải không? Vì khi bạn chia sẻ điều gì đó mà người đọc còn vướng mắc thì họ còn biết hỏi bạn ở đâu. Đặc biệt đối với các bạn làm trang bán hàng thì nút liên hệ trên trang là rất cần thiết để khách hàng có thể liên hệ cũng như chăm sóc khách hàng.

Nút liên hệ tích hợp là gì?

Nói một cách đơn giản, bạn có các kênh liên hệ mà tôi đã đề cập ở trên. Thay vì đặt tất cả bên ngoài trang web, trang web trông rất lộn xộn. Chúng tôi tập hợp các nút tiếp xúc này để vừa tăng tính thẩm mỹ cho trang web, vừa trông rất chuyên nghiệp. Được rồi, hãy đi vòng quanh để bạn có thể hiểu thêm một chút về những gì chúng tôi sắp thực hiện bên dưới.

Cách tạo một nút liên hệ thú vị với nhiều tùy chọn cho Blogger

Các bước thực hiện rất đơn giản như sau, nếu không làm được thì xóa cũng không sao, không mất nhiều thời gian.

  1. Đầu tiên, đi tới  Trang tổng quan của Blogger
  2. Đi tới  Chủ đề / Phần Mẫu
  3. Bây giờ nhấp vào  Chỉnh sửa HTML
  4. Bây giờ Tìm kiếm </body>nhãn
  5. Để tìm bất cứ thứ gì trong phần chủ đề blogger, hãy nhấn Ctrl + F và sau đó nhập cụm từ để tìm kiếm và nhấn enter.
  6. Sao chép mã được cung cấp bên dưới và dán ở trên </body> nhãn. 

<link href='https://raw.githack.com/Shaampc/NQnia/master/f6941b7c.css' rel='stylesheet'/> 
<script src='https://raw.githack.com/Shaampc/NQnia /master/contactus.js' type='text/javascript'></script> 
<div id='arcontactus'></div> 
<script>//<![CDATA[ 
var arCuMessages = ["Contact Us!" , "You Need Our Help?"]; 
var arCuLoop = false; 
var arCuCloseLastMessage = false; 
var arCuPromptClosed = false; 
var _arCuTimeOut = null; 
var arCuDelayFirst = 2000; 
var arCuTypingTime = 2000; 
var arCuMessageTime = 4000; 
var arCuClosedCookie = 0; 
var nqnia = []; 
window.addEventListener('load',

jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() { 
if (arCuClosedCookie) { 
return false; 
} 
arCuShowMessages(); 
}); 
jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() { 
clearTimeout(_arCuTimeOut); 
arCuPromptClosed = true; 
jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt'); 
arCuCreateCookie('arcu-closed ', 1, 30); 
}); 
jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() { 
clearTimeout(_arCuTimeOut); 
arCuPromptClosed = true; 
arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30); 
}); 
var arcItem = {}; 
arcItem.id = 'msg-item-1'; 
arcItem.
arcItem.title = 'Messenger'; 
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></ path></svg>'; 
arcItem.href = ' https://m.me/shaampc01 '; 
arcItem.color = '#567AFF'; 
nqnia.push(arcItem); 
var arcItem = {}; 
arcItem.id = 'msg-item-9'; 
arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane'; 
arcItem.title = 'Zalo Chat';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1 L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>'; 
arcItem.href = ' https://zalo.me/xxxxxxx '; 
arcItem.color = '#1EBEA5'; 
nqnia.push(arcItem); 
var arcItem = {}; 
arcItem.id = 'msg-item-6'; 
arcItem.class = 'msg-item-skype'; 
arcItem.title = 'Skype Chat';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9 -14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14 -4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5 c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4 -117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';
arcItem.href = ' skype://XXXXXXXXXXXXX ?chat'; 
arcItem.color = '#1C9CC5'; 
nqnia.push(arcItem); 
var arcItem = {}; 
arcItem.id = 'msg-item-7'; 
arcItem.class = 'msg-item-envelope'; 
arcItem.title = 'Get an email';
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>'; 
arcItem.href = 'mailto:sammalik098@gmail.com'; 
arcItem.color = '#FF643A'; 
nqnia.push(arcItem); 
var arcItem = {}; 
arcItem.id = 'msg-item-8'; 
arcItem.class = 'msg-item-phone';
arcItem.title = 'Call 923000762460'; 
arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104 -24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2- 11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"> </path></svg>'; 
arcItem.href = ' tel:923000762460 '; 
arcItem.color = '#4EB625'; 
nqnia.push(arcItem); 
jQuery('#arcontactus').contactUs({ 
items: nqnia 
}); 
}); 
//]]></script>

Cảnh báo!
Lưu ý quan trọng: Hãy nhớ thay thế thông tin được đánh dấu màu vàng bằng thông tin của riêng bạn. Ngoài ra, mã này có thể không chạy trên một số giao diện do xung đột JS.

Phần kết luận -

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này rất nhiều. Đây là hướng dẫn tốt nhất về Cách tạo nút liên hệ thú vị với nhiều tùy chọn cho Blogger. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi và vấn đề nào, bạn có thể hỏi trong phần bình luận mà không cần ngần ngại. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Chúc bạn viết blog vui vẻ ...

Adz

Kết nối những người bạn và chia sẻ

*

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn